Общо събрание на църквата 2013г.

Pentax Digital CameraНа 2 февруари, в салона на Първа евангелска църква в София се проведе Общо годишно събрание.
То премина с дневен ред, съгласно устава на СЕСЦ в България, с изслушване на докладите на Духовния съвет, Настоятелството и Ревизионната комисия, обсъждане и гласуване на проекто-бюджет, избор на ново ръководство с мандат за две години, разисквания по бъдещата дейност на църквата.
За духовен съвет бяха избрани:
П-р Тошко Христов, п-р Станислав Алексиев, Боян Евстатиев, Даниел Донев и Николай Златев и дякон Георги Славов.
Водещите пастири Данаил Игнатов и Благовест Николов са в състава на духовния съвет по право.
Като членове на настоятелството бяха избрани: Борис Иванов, дякон Енчо Георгиев, Елисавета Куличева, Искрен Кожухаров, Георги Грънчаров,  адвокат Наталия Христова, Тончо Тончев и Стоян Мухаров.