В какво вярваме?

 1. Вярваме, че Бог е един, че Той е Творец, съхранител и управител на всичко: Всемогъщ, Вездесъщ, Всезнаещ, Неизменим, Незаменим и Вечен Дух; че Неговата любов, премъдрост, святост, правда, милост и истина са безкрайни и че само на Него принадлежи поклонение.
 2. Вярваме, че Бог съществува в три лица: Отец, Син и Святи Дух и че тези три лица са един Бог и са равнодостойни за поклонение.
 3. Вярваме, че Светите Писания на Стария и Новия завет са боговдъхновено откровение на Божията воля към човеците и са съвършени правила на вярата и богоугодния живот.
 4. Вярваме, че човешкият род, чрез грехопадението си, изгуби общение с Бога и изложи себе си на справедливия Му съд.
 5. Вярваме, че Господ Исус Христос, съвършен Бог и съвършен човек, е единственият Спасител на грешници чрез умилостивителното Си дело и единствен Ходатай пред Бога за човеците.
 6. Вярваме, че за да се спаси човек, трябва да се роди отново чрез силата на Святия Дух, Когото всеки вярващ приема при новорождението си.
 7. Вярваме, че всеки новороден се оправдава пред Бога само по благодат, чрез вяра в Исус Христос.
 8. Вярваме, че всеки христянин, като плод от вярата си, живее своя живот и изпълнява всичките си длъжности към Бога, ближния и себе си и че такъв живот е единственото видимо доказателство, че е Божие чадо.
 9. Вярваме във видимото идване на Господ Исус Христос и във възкресението на мъртвите – праведни и неправедни, и че всички ще се явят пред Христовия съд.
 10. Вярваме, че Христовата църква се състои от истински вярващи, които изповядват Христос заедно с чадата си, доброволно се съединяват за богослужение и богоугоден живот съгласно Свещените Писания и се свързват със законни наредби и че глава на тази Църква е сам Христос.
 11. Вярваме в тайнствата на Христовата църква – кръщение и причастие.